Algemene Voorwaarden

Studio Above

Artikel 1 Definities
1. In deze Algemene voorwaarden wordt bedoeld met Studio Above: de eenmanszaak Studio Above, gevestigd te (3417 AG) Montfoort, aan de Wilhelminastraat 35, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61976776 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. Boven.
2. Studio Above te bereiken per e-mail via info@studioabove.nl, middels de website www. studioabove.nl/contact en telefonisch op 0655186462.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten
van Studio Above en Studio Above de opdracht geeft Producten en/of Diensten te leveren c.q. verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Studio Above en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Producten en Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten en/of Diensten’ verstaan: alle door Studio Above en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten en Diensten, inhoudende online marketingadvies, webhosting en het ontwikkelen van websites en/ of website templates, alsmede alle andere door Studio Above ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.studioabove.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Studio Above gesloten Overeenkomsten en tevens op alle aanbiedingen en offertes waarbij Studio Above Producten en/of Diensten aanbiedt of levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Studio Above overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en/ of Overeenkomsten van Opdrachtgever.
5. Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
6. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan of toestemming van Opdrachtgever door Studio Above worden gewijzigd. Studio Above zal Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen van de Algemene voorwaarden. Wijzigingen zullen na 30 dagen na kennisgeving daarvan aan
7. Opdrachtgever van kracht zijn.

Artikel 3 De offerte en Overeenkomst
1. Alle offertes van Studio Above zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Studio Above heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van
aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na
offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen
er geen rechten worden ontleend aan door Studio Above gedane aanbiedingen.
3. Studio Above kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien
Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Above niet tot levering of uitvoering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen Producten en/of Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, Overeenkomsten of nabestellingen.
6. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door opdrachtnemer gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever echter op bepaalde punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
7. De prijzen in de offerte en op de Website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
8. Als Studio Above een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud
en uitleg van de Overeenkomst.
9. Studio Above bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen.
10. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft
schriftelijke aanvaarding door Studio Above alvorens een Overeenkomst ontstaat waaraan Studio
Above gebonden is.
11. Indien Studio Above een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een prijs,
geldt dit niet als aanbod, en kan dit derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van Studio Above of zodra Studio Above – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
12. Indien Opdrachtgever een aanbod van Studio Above na dertig (30) dagen accepteert, brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij Studio Above uitdrukkelijk instemt met de te late aanvaarding.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst en verplichtingen van Opdrachtgever
1. Studio Above zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Op Studio Above rust echter enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
2. Studio Above bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Studio Above zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Studio Above heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Studio Above in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien Opdrachtgever bij aankoop van een door Studio Above in samenwerking met derde opdrachtnemers aangeboden Product en/of Dienst reeds bekend is dat bepaalde onderdelen van het te leveren Product en/of de te leveren Dienst zullen worden uitgevoerd door een derde partij, zijn de algemene voorwaarden van deze derde partijen eveneens van toepassing voor zover de uitvoering en inhoud van deze onderdelen van de Overeenkomst alsmede de daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsbepalingen. Studio Above is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming door deze derde en/of door Opdrachtgever en/of derden daardoor geleden schade. Opdrachtgever dient zich in dat geval direct tot deze derde te wenden.
5. Studio Above houdt de Opdrachtgever op de hoogte van haar werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt haar in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de Opdrachtgever daarvan onkundig is.
6. Studio Above heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Studio Above het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Opdrachtgever niet wordt betaald, is Studio Above niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Above aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm aan Studio Above worden verstrekt.
8. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Studio Above hoge eisen stellen, maar Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Studio Above ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
9. Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning, overeenkomst of Algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen nakomt.
10. Opdrachtgever moet de gegevens uit de van Studio Above ontvangen concepten, ontwerpen en/ of bescheiden doornemen c.q. doorlezen en controleren op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst, doorgeven aan Studio
Above. Opdrachtgever dient Studio Above tijdig haar feedback te geven, zowel gevraagd als ongevraagd.
11. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Studio Above het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
12. Opdrachtgever is gehouden Studio Above onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
13. Indien voor de levering of uitvoering van Producten en/of Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Studio Above op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Studio Above hiervoor schriftelijk in gebreke te stellen. Studio Above dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
14. Indien Opdrachtgever de hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, heeft Studio Above het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
15. Studio Above zal bij ontstane vertraging een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.
16. Opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door Studio Above verzonden mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door Studio Above is verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door Opdrachtgever.
17. Na (op)levering van de Producten en/of Diensten zijn eventuele aanpassingen de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
18. Technisch onderhoud is niet inbegrepen bij de geleverde Producten en/of Diensten. Indien Opdrachtgever onderhoud wenst, dient zij daarvoor een separate onderhoudsovereenkomst daarvoor te sluiten met Studio Above.
19. Indien Opdrachtgever de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst wenst uit te stellen, om welke reden dan ook, is zij gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten en/ of honorarium voor Studio Above te voldoen en de daaruit voortvloeiende door haar geleden schade te volledig te vergoeden.
20. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
21. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
• het controleren van en voldoen aan auteurs- en (intellectuele) eigendomsrechten van derden;
• het vrij zijn van door haar aan Studio Above verstrekte elektronische bestanden, gegevensdragers e.d. van virussen en/of defecten;
• het gebruik van de Producten en of Diensten op dusdanige wijze dat dit niet in strijd is met
de wet- en regelgeving, openbare orde of goede zeden. Het gebruik van de Producten en/of Diensten van Studio Above voor illegale activiteiten is niet toegestaan;
• het voldoen aan de vereiste minimale leeftijd van 18 jaar voor de aankoop van Producten en/ of Diensten;
• het voldoen aan de vereiste minimale leeftijd van 18 jaar voor het aanmaken van een account bij Studio Above en het veilig bewaren van het daarbij behorende paswoord. Studio Above heef te allen tijde het recht een door Opdrachtgever aangemaakte account zonder voorafgaande kennisgeving op te heffen.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Studio Above en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Studio Above en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een separate afspraak over de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van Studio Above inmiddels zijn verhoogd, is Studio Above gerechtigd de verhoogde tarieven te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Producten en/of Diensten tegen het overeen gekomen tarief betaald dienen te worden door Opdrachtgever.
4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de leverings- of uitvoeringstermijn. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit voor Opdrachtgever en/of derden.
5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Studio Above op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 6 Website en website templates
1. De door Studio Above geboden Diensten, hier bedoeld het ontwerpen van websites en/of het website templates, worden gemaakt en werken op basis van Showit of Wordpress.
2. Onder template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt.
3. Voor de diensten van Showit zijn abonnementskosten door Opdrachtgever verschuldigd.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangaan, verlengen en opzeggen van een Showit abonnement en het voldoen aan de daarbij geldende (betalings)voorwaarden. Studio Above is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het beëindigen van een Showit abonnement.
Bij het afnemen van diensten van Showit, zijn de algemene voorwaarden van Showit eveneens van toepassing.
4. Voor het ontwerpen van een website biedt Studio Above zowel een pakket, waarin de uitvoering enkel door Studio Above wordt verzorgd (het Premium pakket) als een uitgebreid pakket dat tevens diensten van derde opdrachtnemers omvat die ook door deze derde opdrachtnemers zullen worden uitgevoerd, zoals fotografie, visagie en haarstyling, logo en huisstijl ontwerp, tekstschrijven (het Deluxe pakket).
5. De algemene voorwaarden met betrekking tot de in het Deluxe pakket opgenomen Diensten van derde opdrachtnemers zijn eveneens van toepassing voor zover de uitvoering en inhoud van deze onderdelen van de Overeenkomst, alsmede de daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsbepalingen. Studio Above is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming door deze derde en/of door Opdrachtgever en/of derden daardoor geleden schade. Opdrachtgever dient zich in dat geval direct tot deze derde te wenden.
6. De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de uitvoering, hier bedoeld het maken van een website, recht op één (1) revisieronde met een maximum van 2 uur. Indien de revisie de tijdsduur van 2 uur overschrijdt, is Studio Above gerechtigd de aanvullende tijd tegen het alsdan geldende uurtarief in rekening te brengen na voorafgaande prijsopgave van dit meerwerk. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1) e-mail aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. De aanpassingen moeten passen binnen de opties die het gekozen template dan
wel WordPress theme biedt. Na (op)levering van de Producten en/of Diensten zijn eventuele aanpassingen de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
7. Door Opdrachtgever aangekochte website templates kunnen niet worden geretourneerd.
8. De in de webshop aangekocht Producten en/of Diensten, waaronder maar niet gelimiteerd tot
templates en add-ons, kunnen te allen tijde door Studio Above worden geweigerd zonder opgave van enige reden. Bij het afwijzen van een order zal Studio Above Opdrachtgever per e-mail hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7 Online Marketingadvies
1. De door Studio Above geboden Diensten, hier bedoeld het online marketingadvies, omvat
geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek uitgevoerd. Studio Above biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien Studio Above het plan voor Opdrachtgever uitvoert.
2. Marketingadvies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands of Engels, conform de vereisten van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies gebruikelijke medium.
3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of leverancierswijzigingen. Studio Above zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen indien Studio Above zorg draagt voor het uitvoeren van (een deel van) het marketingadvies.

Artikel 8 Hosting
1. Studio Above biedt een hostingpakket aan. Wat van het pakket verwacht mag worden is in de offerte omschreven.
2. Studio Above adviseert Opdrachtgever over de hostoplossing die het beste bij hem past. Studio Above biedt echter geen garanties. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuze.
3. Hosting wordt verzorgd door Vimexx, ofwel direct bij Vimexx ofwel via Studio Above, die alsdan als tussenpersoon fungeert, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen door partijen. Het verschil is dat bij een hosting abonnement dat via Studio Above is afgesloten, Opdrachtgever bij eventuele vragen of verzoeken door Studio Above wordt geholpen in plaats van rechtstreeks contact op te moeten nemen met Vimexx.
4. Indien de hosting via Studio Above is verzorgd, dient Opdrachtgever een vergoeding via Studio Above te betalen. De hoogte van de verschuldigde vergoeding wordt per offerte aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. De vergoeding dient vooruit te worden betaald en omvat het bedrag voor de periode van één (1) jaar dan wel één maand indien betaling op maandbasis is overeen gekomen. Bij betaling per jaar ontvangt Opdrachtgever een korting.
5. Het te betalen tarief voor hosting, omvat tevens betaling voor de domeinnaam. Een eventueel door Opdrachtgever af te nemen extra domeinnaam, kan enkel op jaarbasis betaald worden.
6. Hosting is slechts mogelijk in de vorm van een jaar- of maandabonnement waarvoor jaarlijks of maandelijks betaald wordt. Opdrachtgever is bevoegd de (duur)Overeenkomst waarbij jaarlijkse pakketten worden verstrekt die jaarlijks of maandelijks worden betaald, te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien Opdrachtgever halverwege het jaar of de maand opzegt maar een jaarlijkse of maandelijkse betaling heeft gedaan, kan geen restitutie plaatsvinden. Bij niet tijdige opzegging door opdrachtgever, zal het hosting abonnement met een zelfde periode stilzwijgend worden verlengd.
7. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het maken van een backup van zijn
gegevens (website en mail). Studio Above is niet aansprakelijk voor dataverlies in welke vorm en
door welke oorzaak dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8. Indien Opdrachtgever dit wenst, kan hij Studio Above verzoeken e-mailadressen aan te maken.
Opdrachtgever is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het koppelen van deze adressen aan het
door hem gebruikte e-mailprogramma op het door hem gebruikte apparaat.
9. Indien tussen Studio Above en Opdrachtgever geen limieten zijn overeengekomen omtrent het
gebruik of verbruik van resources, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het aantal GB aan opslag en dataverkeer) is dit gebruik gebonden aan redelijke grenzen. Excessief gebruik, inhoudende gebruik dat buiten de grenzen van normaal gebruik valt, valt niet binnen het door Studio Above aangeboden hostingpakket. Hetzelfde geldt voor websites met een extreem hoge traffic.
10. Studio Above is degene die bepaalt of gebruik aan te merken is als excessief gebruik en zij
is gerechtigd om, in geval er sprake is van excessief gebruik, de extra kosten die daardoor ontstaan, alsmede de door Studio Above gemaakte administratiekosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
11. Studio Above kan er ook voor kiezen de beschikbaarheid van resources te beperken tot normale proporties. Indien Opdrachtgever zijn gebruik niet beperkt na een door Studio Above gestuurde schriftelijke waarschuwing, is Studio Above gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever.
12. Indien Opdrachtgever meer verbruikt dan oorspronkelijk tussen hem en Studio Above is overeengekomen, is Studio Above gerechtigd de alsdan door Opdrachtgever gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 Onderhoudscontracten
1. Na (op)levering van de Producten en/of Diensten, hier bedoeld de website, is Opdrachtgever in beginsel verantwoordelijk voor de werking, beveiliging en het onderhoud van de website. Opdrachtgever kan echter met Studio Above een separate Overeenkomst sluiten met betrekking tot het onderhoud van de website, zijnde een onderhoudscontract in de zin van technische updates. Hierbij wordt niet bedoeld gewenste wijzigingen aan de website, zie ook lid 4 van dit artikel.
2. Studio Above zal hierbij de Wordpress website van Opdrachtgever op een structurele basis (minimaal één maal per twee maanden) controleren op technische updates van Wordpress, theme en plugins. Indien er nieuwe updates voor de website beschikbaar zijn, zal Studio Above een back-up maken van de website en de technische updates uitvoeren. Na de updates zal een nieuwe back-up worden gemaakt. Studio Above zal het hiervoor genoemde alleen uitvoeren onder de voorwaarde dat door Opdrachtgever de hosting direct afneemt via Studio Above en zij via Direct Admin (wp-admin) de updates kan uitvoeren.
3. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies van gegevens tijdens de back- up, tenzij anders is overeengekomen.
4. Het uitvoeren van gewenste wijzigingen aan de website, valt niet onder het onderhoudscontract.
5. Opdrachtgever dient een vergoeding voor de het onderhoudscontract te betalen. De hoogte
van de verschuldigde vergoeding wordt per offerte aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. De vergoeding dient vooraf te worden betaald en omvat het bedrag voor de periode van één (1) jaar dan wel één maand indien betaling op maandbasis is overeen gekomen. Bij betaling per jaar ontvangt Opdrachtgever een korting.

Artikel 10 Strippenkaarten
1. Opdrachtgever kan naast een offerte voor een losse opdracht ook gebruik maken van een strippenkaart. Een strippenkaart omvat een aantal werkuren van Studio Above die Opdrachtgever kan gebruiken voor verschillende Diensten. Opdrachtgever kan zelf bepalen welke Diensten hij wil, mits de Dienst past in het aantal uren dat wordt aangeboden op de strippenkaart. Studio Above is gerechtigd de uitvoering van een Dienst te weigeren indien zij van mening is dat de Dienst het aantal uren op de strippenkaart zal overschrijden.
2. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden na factuurdatum. De strippenkaart dient vooraf te worden betaald op een manier zoals in artikel 12 omschreven.
3. Indien Opdrachtgever zijn strippenkaart niet opmaakt binnen de twaalf (12) maanden, zullen de nog overgebleven uren komen te vervallen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de overgebleven uren.
4. Indien Opdrachtgever in de laatste maand van deze twaalf (12) maanden een Dienst verricht wil hebben die een groot aantal uren van de strippenkaart beslaan, kan Studio Above niet garanderen dat de Diensten binnen het tijdsbestek van de twaalf (12) maanden kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 11 Opschorting, ontbinding, beëindiging en (tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst
1. Studio Above is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien Studio Above goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Studio Above bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Above kan worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Studio Above gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio Above
vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de opdracht
of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Studio Above op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen. Wel dient het volledige overeengekomen totaalbedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
6. Ten aanzien van opzegging van hostingactiviteiten, zoals omschreven in artikel 7 van deze Algemene voorwaarden, geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. Opdrachtgever krijgt een termijn van maximaal drie (3) maanden om zijn website en e- mail elders onder te brengen.
7. Opdrachtgever is bevoegd de (duur)Overeenkomst waarbij jaarlijkse pakketten worden verstrekt die jaarlijks of maandelijks worden betaald, te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien Opdrachtgever halverwege het jaar opzegt maar een jaarlijkse betaling heeft gedaan, kan geen restitutie plaatsvinden.
8. De tussen Opdrachtgever en Studio Above gesloten overeenkomst eindigt overlijden van de eigenaar van Studio Above dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen.
9. Indien het door Studio Above uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Studio Above op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door Opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald, het overeen gekomen totaalbedrag verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.

Artikel 12 Annulering en bedenktermijn
1. Indien Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van consument (natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), heeft hij conform het herroepingsrecht een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen levering van Producten en/
of Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien Opdrachtgever akkoord is dat Studio Above eerder dan deze veertien (14) dagen met de uitvoering van de werkzaamheden zal beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn bedenktermijn.
2. Indien sprake is van levering van Producten en/of Diensten met spoed, speciaal voor Opdrachtgever op maat gemaakte Producten en/of Diensten, digitale Producten en/of Diensten of (deels) gebruikte of verbruikte Producten en/of Diensten heeft Opdrachtgever geen bedenktermijn.
3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Studio Above.
4. Bij annulering, niet zijnde annulering op grond van de bedenktermijn door de consument
(herroepingsrecht) na ondertekening van de offerte dan wel het aangaan van de Overeenkomst is Studio Above gerechtigd alle door haar gemaakte kosten alsmede 20% annuleringskosten wegens gederfde omzet c.q. winst aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De annuleringskosten van door Opdrachtgever aangekochte website templates, bedragen 100% van het aankoopbedrag.

Artikel 13 Kosten, honorering en betaling
1. Alle door Studio Above genoemde bedragen in offertes, prijsopgaves en/of Overeenkomsten zijn in euro’s en exclusief BTW en overige kosten, tenzij anders vermeld.
2. Studio Above heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Studio Above berekent Diensten op basis van uurtarieven die Studio Above vooraf met
Opdrachtgever overeenkomt of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag
Dienst. Voor Producten worden vaste bedragen gerekend.
4. Indien Studio Above factureert op basis van uurtarieven, wordt voordat Studio Above aan een de
uitvoering van een Overeenkomst begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Opdrachtgever kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
5. Indien Studio Above een vast honorarium of tarief met Opdrachtgever is overeengekomen, is Studio Above niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Studio Above, dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd, dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Studio Above stelt Opdrachtgever hiervan uiteraard direct op de hoogte. Opdrachtgever kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen.
6. De Diensten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Het hostingpakket en het onderhoudspakket worden jaarlijks gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
7. Betaling dient te geschieden middels automatisch incasso, IDeal of bankoverschrijving of indien betaling middels factuur is overeen gekomen, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
8. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan Studio Above mede te delen.
9. Studio Above is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen voor
Diensten en 50% voor oplevering en 100% vooruitbetaling voor Producten, dan wel daarvoor zekerheid te vragen, in de zin van een bankgarantie. Totdat deze betaling dan wel zekerheid wordt ontvangen, is Studio Above gerechtigd iedere verplichting tot nakoming van de Overeenkomst op te schorten.
10. Studio Above verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Studio Above Opdrachtgever informeert dat de Producten en/of Diensten zijn geleverd c.q. uitgevoerd. Indien Opdrachtgever het niet eens is omtrent de vraag of de werkzaamheden zijn voltooid, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
11. Studio Above is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van aanbetaling en oplevering.
12. Studio Above is gerechtigd aan een Opdrachtgever, waarvoor al eerder een Dienst is verricht, de tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze inmiddels zijn verhoogd. Studio Above en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen.
13. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
14. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist.
15. Opdrachtgever is alsdan 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als hele maand geldt. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, waarbij een minimum van honderdvijftig (150) euro geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
16. Indien Studio Above besluit een vordering wegens wanbetaling van één of meer door Opdrachtgever niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in dit artikel genoemde rente en buitengerechtelijke kosten, tevens gehouden alle door Studio Above gemaakte (buiten)gerechtelijke en kosten te vergoeden, ook voor zover deze de gerechtelijke proceskostenvergoeding overschrijden.
17. Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, is Studio Above gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Studio Above eveneens indien zij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
18. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
19. Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen door Studio Above ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die
het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 Betalingsonmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
b. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; c. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
d. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
e. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
2. Studio Above is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever ontstane teleurstelling c.q. ontevredenheid met betrekking tot het gekozen ontwerp dan wel Product.
3. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur.
4. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt.
5. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet controleren van door Opdrachtgever aangeleverde stukken en gegevens en door Studio Above aan haar geleverde stukken, gegevens en ontwerpen door Opdrachtgever voorafgaand aan (op)levering.
6. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door oneigenlijk, onjuist of ondeskundig gebruik van de door Studio Above geleverde Producten en/of Diensten of gebruik daarvan voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd zijn.
7. Opdrachtgever is na oplevering van de website volledig verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud hiervan. Studio Above is niet aansprakelijk indien met het verstrijken van de tijd de website of een onderdeel daarvan, niet meer naar behoren werkt.
8. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde derden.
9. Studio Above is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook ,op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van Opdrachtgever die hij niet conform artikel heeft verwijderd.
10. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van derden wegens door Opdrachtgever verstrekte gegevens of andere informatie en stukken.
11. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of Wordpress, behoudens door Studio Above aangebrachte wijzigingen of implementaties.
12. Studio Above is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, geleden verlies en/of schade door bedrijfsstagnatie.
13. Studio Above is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 15, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van Producten en/of Diensten van derden.
14. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van derden die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers van Studio Above (hacken). Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de website.
15. Indien Studio Above aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op grond van een Overeenkomst op haar rustende verplichtingen van Studio Above.
16. De aansprakelijkheid van Studio Above is beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Studio Above afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de Overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Studio Above gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW met een maximum van € 1000,00.
17. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Above voor aanspraken van derden, van welke aard ook, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten en verplicht zich tot vergoeding van alle door Studio Above gemaakte kosten die zij maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.
18. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Above voor aanspraken van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van de Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin.
19. Studio Above heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
20. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Studio Above te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
21. Indien Studio Above bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Studio Above daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat zij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien zij nalaat die vergissing bij Studio Above te melden, is zij voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
22. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Studio Above of haar leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 16 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Studio Above, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt
tot: niet- nakoming van een derde, ziekte van personeel van Studio Above zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Studio Above of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat een der of beide partijen recht heeft of hebben op schadevergoeding. In een dergelijk geval zal Studio Above overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Studio Above heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen
en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der
partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
2. Studio Above is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Studio Above is niet gerechtigd de informatie die haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd
het bepaalde in lid 2, en in geval Studio Above voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Above, is
het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van concepten, ontwerpen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Studio Above openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Studio Above, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. De gegevens en informatie die Opdrachtgever aan Studio Above verstrekt en zij verzamelt, zal Studio Above zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. Studio Above mag de persoonsgegevens van Opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Studio Above niet toegestaan om de persoonsgegevens van Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van de website of social media accounts van Studio Above kan zij informatie van Opdrachtgever over het gebruik van de daarvan verzamelen door middel van cookies of een pixel.
8. De informatie die Studio Above verzamelt middels cookies of een pixel kan voor functionele en analytische doeleinden dan wel voor het doen van aanbiedingen worden gebruikt.
9. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Odrachtgever aan Studio Above van € 10.000,00 per overtreding vermeerderd met € 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Artikel 18 Intellectuele eigendom
1. De Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Studio Above, een gebruikslicentie. Dit omvat mede de code van de website.
2. Studio Above verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Studio Above op de website zijn geplaatst.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan Studio Above.
4. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen.
5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met code wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen. Wijzigingen zijn op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De code van eventuele plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet verkopen of overdragen op welke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe de website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waarvoor een licentie is verkregen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.
7. Bij gebruik van de website wordt de bedrijfsnaam van Studio Above in de footer van de website geplaatst met een do-follow link naar de website, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen, tenzij Studio Above daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
8. Studio Above behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest
welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd (intellectuele eigendomsrechten).
9. Studio Above is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel) eigendom blijven, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen van templates, websites en add-ons, te gebruiken voor andere ontwerpen.
10. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot ontwerpen, templates, concepten, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Studio Above. De tussen partijen gesloten Overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Studio Above aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
11. De rechten van intellectuele eigendom welke Studio Above in licentie gebruikt en Opdrachtgever mogelijk in sublicentie gebruikt, mag Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
12. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Studio Above tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
13. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 10.000,00 per overtreding, vermeerderd met € 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 19 Gebruik van derden
1. Indien Studio Above gebruikmaakt van een derde bij het leveren of uitvoeren van Producten en/ of Diensten, is Studio Above gerechtigd de eindversie van deze Producten en/of Diensten in haar portfolio te plaatsen. Studio Above is niet verplicht de naam van de derde hierbij te noemen.
2. Indien Studio Above daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de derde die bij de levering of uitvoering van de Producten en/of Diensten is ingezet, de eindversie van de Producten en/of Diensten in haar eigen portfolio plaatsen. De derde is daarbij wel verplicht aan te geven dat de uitvoering van de opdracht is gedaan in opdracht van Studio Above.
3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij Studio Above vragen deze voor hem te schrijven. De Opdrachtgever van Studio Above is niet gerechtigd om deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 20 Non-concurrentie
1. Opdrachtgever zal, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of binnen één jaar na het einde daarvan, geen werknemers van Studio Above voor hem laten werken, zowel direct als indirect, anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met Studio Above of met schriftelijke toestemming van Studio Above.
2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan Studio Above. De boete laat het recht van Studio Above om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook indien die kosten de rechterlijke proceskostenvergoeding overschrijden.

Artikel 21 Reclames en klachten
1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het ontvangst c.q. oplevering van geleverde Producten en/of Diensten tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst c.q. oplevering aan Studio Above te worden gemeld.
2. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
3. Studio Above dient in staat te worden gesteld een eventuele klacht te onderzoeken. De administratie van Studio Above is hieromtrent leidend.
4. Digitale Producten worden nimmer retour genomen door Studio Above.
5. Indien de Producten gebruikt zijn, speciaal voor Opdrachtgever op maat zijn gemaakt of indien
de Producten na aflevering geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Above en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die Studio Above en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij Studio Above besluit het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.